ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

17 Μαρ 2013

Τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στο σχέδιο νόμου «Διαμόρφωση Φιλικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις»: Τροποποιήσεις του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004


Αιτιολογική Έκθεση
Με το προτεινόμενο αυτό άρθρο παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης σε πλήθος εν εξελίξη επενδυτικών σχεδίων, κυρίως πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, που υπάγονται στον ν. 3299/2004. Η αιτούμενη τροποποίηση δεν επιβαρύνει το κρατικό προϋπολογισμό καθώς δεν επιτρέπεται η τροποποίηση του ύψους της επιδοτούμενης δαπάνης αλλά μόνο το φυσικό της αντικείμενο. Η δε παράγραφος 3 αποσκοπεί στο να επωφεληθούν από την εν λόγω ρύθμιση και επιχειρήσεις που έχουν ήδη κατά το παρελθόν υποβάλει αίτημα θεραπείας. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθώς το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων που είχα υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004 αδυνατούν να ολοκληρωθούν, όχι μόνο εξαιτίας προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν, αλλά και καθώς τα επιχειρηματικά αυτά σχέδια ήταν προσανατολισμένα προς ένα οικονομικό περιβάλλον πριν από την οικονομική κρίση και την ύφεση της ελληνικής οικονομίας. Η διεύρυνση των περιθωρίων μετατροπής του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης κρίνεται ως εκ τούτου απαραίτητη ώστε να μπορέσουν να τροποποιηθούν οι υπό ολοκλήρωση επενδύσεις με βάση τα σημερινά οικονομικά δεδομένα.

Προτεινόμενο Άρθρο…

1. Το άρθρο 3, παράγραφος 5 στοιχείο α’, υποπερίπτωση i, του νόμου 3299/2004 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου έως και το ύψος του εξήντα της εκατό (60%) για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και πενήντα της εκατό (50%) για μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις επί του συνόλου του επενδυτικού σχεδίου» ισχύει του παραπάνω αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στον ν. 3299/2004 για τα οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση ολοκλήρωσης καθώς και για επιχειρηματικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας βιομηχανίας.

2. Για τις ανάγκες του νόμου 3299/2004 μηχανολογικός εξοπλισμός που αποτελεί τμήμα της κτηριακής υποδομής της επένδυσης, όπως ανελκυστήρες, συστήματα κλιματισμού, συστήματα ψύξης ή θέρμανσης υγρών κ.α. υπάγονται στις ρυθμίσεις της υποπερίπτωσης iv, του στοιχείου, της παραγράφου 5, του άρθρου 3, περί αγοράς καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

3. «Αιτήματα Θεραπείας», όπως ορίζονται στην διάταξη του άρθρου 24 του ν. 2690/1999, επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3299/2004 που αφορούν την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού της επένδυσης μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες δύο (2) φορές έως την ολοκλήρωση του έργου.

Οι υπογράφοντες βουλευτές:

Σταθάκης Γεώργιος
Αποστόλου Βαγγέλης
Κοδέλας Δημήτρης
Ουζουνίδου Ευγενία
Παπαδημούλης Δημήτρης
Πετράκος Θανάσης
Συρμαλένιος Νίκος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ