ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΚΛΟΓΕΣ 25ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

14 Φεβ 2013

Συνέντευξη τύπου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ για τη σφαγή των μισθών

Συνέντευξη τύπου με αφορμή τη σημερινή λήξη 42 κλαδικών συμβάσεων παραχώρησε σήμερα 14/2, η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε ατομικές συμβάσεις και νέες μειώσεις μισθών, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Οι παρόντες βουλευτές κατήγγειλαν και την απρόκλητη επίθεση των ΜΑΤ ενάντια σε βουλευτές και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, έξω από το γραφείο του γ.γ. του ΥΠ.ΟΙΚ. Μέργου, στη διάρκεια παράστασης διαμαρτυρίας των νέων του ΣΥΡΙΖΑ.


Με μια σειρά αντερ­γα­τι­κών νο­μο­θε­τι­κών πα­ρεμ­βά­σε­ων, οι μνη­μο­νια­κές κυ­βερ­νή­σεις της τε­λευ­ταί­ας τριε­τί­ας, έχουν κα­τε­δα­φί­σει τις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις και τα ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα, διευ­κο­λύ­νο­ντας τους ερ­γο­δό­τες να απο­λύ­ουν ελεύ­θε­ρα και να μειώ­νουν δρα­μα­τι­κά το επί­πε­δο των μι­σθών. Από αύριο παύ­ουν να ισχύ­ουν οι 42 ενα­πο­μεί­να­ντες κλα­δι­κές συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις και ξε­κι­νά η τρί­μη­νη με­τε­νέρ­γειά τους. Έτσι, σε μια μέρα με έντο­νο συμ­βο­λι­σμό για την απορ­ρύθ­μι­ση των ερ­γα­σια­κών σχέ­σε­ων, η ΚΟ του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πα­ρου­σί­α­σε τις θέ­σεις του φορέα της ρι­ζο­σπα­στι­κής Αρι­στε­ράς για αυτή τη δρα­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη.

Ανοί­γο­ντας την κου­βέ­ντα, ο βου­λευ­τής και υπεύ­θυ­νος της Επι­τρο­πής Κοι­νο­βου­λευ­τι­κού Ελέγ­χου του υπ. Ερ­γα­σί­ας, Δη­μή­τρης Στρα­τού­λης, κα­τήγ­γει­λε τη βά­ναυ­ση επί­θε­ση των δυ­νά­με­νων κα­τα­στο­λής έξω από το γρα­φείο του Μέρ­γου, όπου νέοι και νέες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­χώ­ρη­σαν το πρωί σε πα­ρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας, έπει­τα από τις προ­κλη­τι­κές δη­λώ­σεις του γ.γ. του υπουρ­γεί­ου Οι­κο­νο­μι­κών, ότι ο κα­τώ­τα­τος μι­σθός των 586 ευρώ για τους άνω των 25 ετών, είναι υψη­λός! Δύο βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ο Κ. Μπάρ­κας και ο Β. Δια­μα­ντό­που­λος, που βρέ­θη­καν στη δια­μαρ­τυ­ρία, τραυ­μα­τί­στη­καν από το μένος με το οποίο χτυ­πού­σαν τους συ­γκε­ντρω­μέ­νους τα ΜΑΤ. Το ση­με­ρι­νό πε­ρι­στα­τι­κό ήρθε να προ­στε­θεί στη χθε­σι­νή πα­ρου­σία έν­στο­λων αστυ­νο­μι­κών σε σύ­σκε­ψη του Συ­ντο­νι­σμού πρω­το­βάθ­μιων σω­μα­τεί­ων, το οποίο επί­σης κα­τα­δι­κά­στη­κε από τον ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

«Τα δύο αυτά πε­ρι­στα­τι­κά εντάσ­σο­νται στη στρα­τη­γι­κή της έντα­σης που καλ­λιερ­γεί η συ­γκυ­βέρ­νη­ση. Είναι μια επί­δει­ξη πυγ­μής και αυ­ταρ­χι­σμού σε βάρος του ερ­γα­τι­κού-λαϊ­κού κι­νή­μα­τος και μή­νυ­μα τρο­μο­κρά­τη­σης του λαού, εν όψει της γε­νι­κής απερ­γί­ας στις 20/2», ση­μεί­ω­σε ο κ. Στρα­τού­λης.

Όσον ανα­φο­ρά το θέμα των ΣΣΕ, ο βου­λευ­τής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, αφού πα­ρου­σί­α­σε τα στοι­χεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ (από τον Οκτώ­βριο του 2011, έως τον Νο­έμ­βριο του 2012 υπο­γρά­φτη­καν 930 συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις ερ­γα­σί­ας ανά­με­σα σε ερ­γο­δό­τες και ενώ­σεις προ­σώ­πων, με τις μειώ­σεις μι­σθών να κυ­μαί­νο­νται από 7-50%, συ­μπιέ­ζο­ντας τον ήδη χα­μη­λό κα­τώ­τα­το μισθό), προ­έ­βλε­ψε ότι «το συ­νο­λι­κό πο­σο­στό των ερ­γα­ζο­μέ­νων που οι απο­δο­χές τους θα κα­θο­ρί­ζο­νται με ατο­μι­κή συμ­φω­νία, δη­λα­δή με πλήρη πα­ρά­δο­ση στην κερ­δο­σκο­πι­κή βου­λι­μία των ερ­γο­δο­τών, θα εκτι­να­χθεί έως το τέλος του 2013 στο 80% και ότι οι μειώ­σεις μι­σθών θα φτά­σουν το 50%».

Τό­νι­σε επί­σης ότι ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δεν πι­στεύ­ει τις δια­ψεύ­σεις για τις πρό­σφα­τες δη­λώ­σεις Βρού­τση και Μέρ­γου, που απο­τε­λούν προ­α­ναγ­γε­λία των νέων πε­ρι­κο­πών στους μι­σθούς και της από­πει­ρας να κα­ταρ­γη­θούν τα συ­νταγ­μα­τι­κά κα­το­χυ­ρω­μέ­να δι­καιώ­μα­τα της απερ­γί­ας και του συν­δι­κα­λι­σμού. «Επι­χει­ρούν να ξε­ρι­ζώ­σουν την ψυχή του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος- το δι­καί­ω­μά τους να δια­πραγ­μα­τεύ­ο­νται και να κη­ρύσ­σουν απερ­γί­ες-και να με­τα­τρέ­ψουν τα σω­μα­τεία σε λέ­σχες συ­ζη­τή­σε­ων», ση­μεί­ω­σε χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά.

Ο ίδιος, υπεν­θύ­μι­σε τη δέ­σμευ­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για την επα­να­φο­ρά του κα­τώ­τα­του μι­σθού στα προη­γού­με­να επί­πε­δα, την κα­τάρ­γη­ση όλων των αντι­συ­νταγ­μα­τι­κών κα­νό­νων απορ­ρύθ­μι­σης της συλ­λο­γι­κής ερ­γα­τι­κής νο­μο­θε­σί­ας και την ανα­σύ­στα­ση του θε­σμού των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, στα πλαί­σια της συ­νο­λι­κής πρό­τα­σής του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για ανά­δει­ξη μιας αρι­στε­ρής κυ­βέρ­νη­σης.

Τέλος, κά­λε­σε τους ερ­γα­ζό­με­νους, τους άνερ­γους, τη νε­ο­λαία, με τη μα­χη­τι­κή και κα­θο­λι­κής τους συμ­με­το­χή στην πα­νελ­λα­δι­κή απερ­γία στις 20/2, να δώ­σουν απά­ντη­ση στα αντερ­γα­τι­κά σχέ­δια της κυ­βέρ­νη­σης, συ­μπλη­ρώ­νο­ντας ότι «αυτή η απερ­γία μπο­ρεί και πρέ­πει να απο­τε­λέ­σει την αρχή για ένα νέο και νι­κη­φό­ρο κύκλο αγώ­νων του λαού, που θα οδη­γή­σει στην ήττα και την ανα­τρο­πή τις μνη­μο­νια­κές πο­λι­τι­κές και την κυ­βέρ­νη­ση που τις υπη­ρε­τεί».

Από τη μεριά του, ο βου­λευ­τής και υπεύ­θυ­νος της ΕΕΚΕ Δη­μό­σιας Δοί­κη­σης, Αλέ­ξης Μη­τρό­που­λος, αφού τεκ­μη­ρί­ω­σε με απο­σπά­σμα­τα των απα­νω­τών μνη­μο­νί­ων ότι η μοίρα ισο­πέ­δω­σης του κα­τώ­τα­του μι­σθού είναι προ­δια­γε­γραμ­μέ­νη και συμ­φω­νη­μέ­νη από κυ­βέρ­νη­ση και τρόι­κα, εξή­γη­σε που οδη­γεί το μο­ντέ­λο γε­νι­κευ­μέ­νης ανα­διάρ­θρω­σης του συ­στή­μα­τος μι­σθών στη χώρα, χωρίς Σ.Σ.Ε. και συν­δι­κά­τα. Δη­λα­δή το σύ­στη­μα κα­θα­ρού κα­τώ­τα­του μι­σθού για όλους, χωρίς καμία σχε­δόν προ­σαύ­ξη­ση, βγαλ­μέ­νο από ότι πιο ακραίο έχει πα­ρου­σιά­σει η σχολή του Σι­κά­γο.

Όπως είπε στη διάρ­κεια της το­πο­θέ­τη­σής του, «πλήτ­τε­ται ο πυ­ρή­νας της συλ­λο­γι­κής αυ­το­νο­μί­ας, τα ισχυ­ρό­τε­ρο δια­χρο­νι­κά όπλο του τα­ξι­κού αγώνα, αλλά και του συν­δι­κα­λι­στι­κού κι­νή­μα­τος (…). Η λε­γό­με­νη ανα­θε­ώ­ρη­ση δεν αφορά την επα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων, όπως ορι­σμέ­νοι μνη­μο­νι­κοί δη­μο­σιο­λό­γοι δια­τεί­νο­νται, αλλά αφορά απο­κλει­στι­κά και μόνο στον ορι­σμό του κα­τώ­τα­του μι­σθού, πάντα προς τα κάτω. Η κυ­βέρ­νη­ση και οι δα­νει­στές δια­μορ­φώ­νουν μια κοι­νω­νία χωρίς ΣΣΕ και συν­δι­κά­τα (area without union), χωρίς συλ­λο­γι­κή δράση και προ­στα­σία, για να εντεί­νουν το αντι­κοι­νω­νι­κό έργο της βί­αι­ης εσω­τε­ρι­κής υπο­τί­μη­σης».

Συγ­χρό­νως, αμ­φό­τε­ροι οι ομι­λη­τές θύ­μι­σαν την πρό­τα­ση νόμου του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για την κα­τάρ­γη­ση των μνη­μο­νι­κών ρυθ­μί­σε­ων που αφο­ρούν τις απο­δο­χές και τις συλ­λο­γι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις και για επα­να­σύ­στα­ση των ΟΕΕ και ΟΕΚ. Η συ­γκε­κρι­μέ­νη πρό­τα­ση, πα­ρό­λο που έχει κα­τα­τε­θεί από τον Ιού­λιο, με ευ­θύ­νη του προ­έ­δρου της βου­λής, δεν έχει πάει ακόμα στην ολο­μέ­λεια, παρά τις συ­νε­χείς δια­μαρ­τυ­ρί­ες του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ.

Απα­τώ­ντας σε ερω­τή­σεις δη­μο­σιο­γρά­φων, τόσο ο Δ. Στρα­τού­λης, όσο και ο βου­λευ­τής Βοιω­τί­ας Γ. Στα­θάς, επι­βε­βαί­ω­σαν την πρό­θε­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ να βρί­σκε­ται στην πρώτη γραμ­μή των αγώ­νων που δί­νουν οι ερ­γα­ζό­με­νοι, οι αγρό­τες και σε κάθε κι­νη­το­ποί­η­ση που πυ­ρο­δο­τούν οι πο­λι­τι­κές της απελ­πι­σί­ας και της ανέ­χειας.

Τη συ­νέ­ντευ­ξη Τύπου συ­ντό­νι­σε η βου­λευ­τής Α΄Θεσ­σα­λο­νί­κης Δ. Χα­ρα­λα­μπί­δου. Πα­ρα­βρέ­θη­καν επί­σης και οι βου­λευ­τές του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ Χ. Κα­ρα­γιαν­νί­δης, Μ. Κρι­τσιω­τά­κης, Γ. Αμα­να­τί­δης, Ρ. Δού­ρου, Π. Κου­ρου­μπλής και Χ. Κα­φα­ντά­ρη. Από τη Γραμ­μα­τεία του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ, ο υπεύ­θυ­νος ερ­γα­τι­κής πο­λι­τι­κής Γ. Γα­βρί­λης και αρ­κε­τά συν­δι­κα­λι­στι­κά στε­λέ­χη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ